ر بر فراز چراگاهی بزرگ ، گوسفندی با بره اش به چرا مشغول بود. عقابی بالای سر این دو چرخ می زد و با چشمان تیزبین و پر از گرسنگی اش ،گوسفند وبره اش را بر انداز می نمود . می خواست به پایین بیاید و شکارش را بگیرد که در همین حین عقاب دیگری در آسمان پدیدار شد و بر بالای سر گوسفند و بره به پرواز در آمد . هنگامی که ای دو رقیب همدیگر را دیدند با فریاد های خشم آلود جنگی تمام عیار را آغاز کردند.